Podmínky užívání

Podmínky užívání elektronického systému společnosti EDUroute s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost EDUroute s.r.o., IČO: 06310427, se sídlem Praha, Tupolevova 710, PSČ 199 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280011 (dále jen „EDUroute“) vydává tyto podmínky užívání elektronického systému EDUroute – VysokéŠkoly.cz, MaturitniOtazky.cz, VysokeSkoly.sk, MaturitneOtazky.sk, CzechUniversities.com – vztahu ke koncovým uživatelům – fyzickým osobám (dále jen “Podmínky”).1­.2 Podmínky upravují veškeré vztahy, do nichž EDUroute vstupuje s fyzickými osobami v souvislosti s jejich užíváním elektronického systému VysokéŠkoly.cz a jeho obsahu.

1.2 Podmínky upravují veškeré vztahy, do nichž EDUroute vstupuje s fyzickými osobami v souvislosti s jejich užíváním elektronického systému VysokéŠkoly.cz a jeho obsahu.

2. Definice použitých pojmů

2.1 Pojmy použité v textu Podmínek mají následující význam:

Elektronický systém: internetová stránka EDUroute: VysokéŠkoly.cz (www.vysokeskoly.cz) a počítačové programy vytvořené EDUroute určené k užívání (nejenom) ze strany Uživatelů.

Užívání Elektronického systému: užívání obsahu a dalších funkcionalit Elektronického systému v rozsahu, v jakém Elektronický systém toto užívání technicky umožňuje.

Uživatel: každá fyzická osoba – spotřebitel, která používá Elektronický systém na počítačové síti Internet.

Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Služby: veškeré služby aktuálně nabízené EDUroute v rámci konkrétního Elektronického systému Uživatelům, zejména nabídka Vysokých škol, online testy a články.

3. Užívání cookies

3.1 Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk Uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o Uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých Uživatelů přistupujících k Elektronickým systémům EDUroute.

3.2 V rámci Elektronických systémů používá EDUroute cookies za těmito účely:

3.3 Elektronické systémy mohou obsahovat taktéž cookies třetích stran, které společnosti EDUroute slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita Uživatele není známa (za předpokladu, že Uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google). Jedná se o zejména o následující cookies:

4. Odpovědnost EDUroute

4.1 EDUroute neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení EDUroute. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli EDUroute. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně EDUroute, zavazuje se EDUroute bez zbytečného odkladu uvědomit Uživatele o této situaci a její příčině. EDUroute bude pokračovat v poskytování Služeb v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků.

5. Autorská práva a ochranné známky

5.1 Veškerý obsah Elektronického systému je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví, a je vlastnictvím EDUroute, popřípadě jejích poskytovatelů licence. Jakékoli využití tohoto obsahu je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

5.2 Uživatel není oprávněn Užívat Elektronický systém nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jeho užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu EDUroute. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Elektronického systému ze strany Uživatelů.

5.3 Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na Elektronickém systému je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu EDUroute jsou zakázány. Zejména je zakázáno obsah Elektronického systému rozmnožovat, rozšiřovat či sdělovat třetím osobám.

6. Rozhodné právo

6.1 Právní vztah mezi Uživatelem a EDUroute se řídí právem České republiky. Otázky neupravené Podmínkami se tak řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších platných a účinných právních předpisů.

7. Zpracování osobních údajů, další využití údajů v Elektronických systémech

7.1 EDUroute prohlašuje, že z pozice správce osobních údajů tyto zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě některých Služeb může EDUroute figurovat v pozici zpracovatele osobních údajů.

7.2 EDUroute prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním Služeb Uživateli, zpracovává na základě jejich souhlasu uděleného Uživatelem. EDUroute je oprávněna obrátit se na Uživatele jakožto subjekt údajů s žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.

7.3 EDUroute (v souladu se souhlasem se zpracováním osobních údajů) je oprávněna Uživateli nabídnout služby a produkty třetích stran na základě informací, které Uživatel uvedl při práci s Elektronickým systémem. Informace o Uživatelích nebudou ze strany EDUroute poskytnuty třetím osobám.

7.4 Uživatelé berou na vědomí, že údaje nacházející se v Elektronickém systému jsou ze strany EDUroute zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany EDUroute dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje.

8. Korespondenční údaje

8.1 Korespondenční údaje EDUroute jsou následující:

EDUroute s.r.o.
Tupolevova 710
102 00 Praha,
Czech Republic

8.2 Pro kontaktování EDUroute elektronickou cestou: info@vysokeskoly.cz

9. Závěrečná ustanovení

9.1 EDUroute je oprávněna tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny Podmínek ji EDUroute Uživateli oznámí v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby se s nimi Uživatel měl objektivní možnost seznámit.

9.2 Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 8. 8. 2017.


Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely užívání služeb online vzdělávání VysokéŠkoly.cz („WWW“)

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („ZOÚ“), tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním, užitím a uchováním veškerých mých osobních údajů na výše uvedených WWW. Beru na vědomí, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné. V případě poskytnutí emailové adresy uživatele, se jedná o emailovou adresu.

V případě spuštění online testu(ů) přes sociální sítě (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google a další) se jedná o jméno, příjmení, emailovou adresu a profilovou fotografii.

Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně prostřednictvím informačního systému spojeného s uvedenými WWW stránkami. Dále beru na vědomí, že jsem byl tímto poučen o:

  1. svém právu na informace o tom, jaké osobní údaje jsou o mne zpracovávány;
  2. svém právu na opravu nepřesných osobních údajů;
  3. tom, že pokud dojde ze strany správce k porušení povinností uložených ZOÚ, mám právo při splnění zákonných podmínek žádat správce, (i) aby se správce zdržel protiprávního jednání a odstranil závadný stav, (ii) byla provedena oprava osobních údajů tak, aby byly správné a přesné, (iii) aby byly osobní údaje zablokovány a/nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům, (iv) o přiměřené zadostiučinění v souladu s občanskoprávními předpisy, pokud byla dotčena má osobnostní práva a (v) po správci požadovat náhradu případné vzniklé škody;
  4. právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Práva uvedená v bodech i) a ii) mohu uplatnit především prostřednictvím správy svého uživatelského účtu na výše uvedených WWW stránkách.

Tento souhlas uděluji společnosti EDUroute s.r.o., IČO: 06310427, se sídlem Praha, Tupolevova  710, PSČ 199 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280011, jakožto správci, na dobu 10 (deset) let ode dne poslední aktualizace údajů nebo do zrušení uživatelského účtu na základě mé žádosti, nastane-li toto dříve.

Kontaktní údaj – emailová adresa může být zpřístupněn třetím stranám (zpracovatelům) za účelem rozesílání elektronické pošty jménem správce osobních údajů v souladu s těmito podmínkami.

Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat. V takovém případě dojde k ukončení poskytování služeb, jak jsou definovány v Podmínkách užívání elektronického systému společnosti EDUroute (VysokéŠkoly.cz).

Beru na vědomí, že EDUroute je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněna používat můj elektronický kontakt za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních produktů či služeb obdobných těm, které mi již poskytla. Podle § 5 odst. 5 ZOÚ je EDUroute dále oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření mého nesouhlasu. Souhlasím s využíváním mého elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se produktů či služeb obchodních partnerů EDUroute s.r.o. a třetích osob.

 

Zaregistruj se teď hned!

A Registrace zdarma + unikátní test "na co se hodíš"

Partneři akce